Forside     Kontakt     Log ind     Oversigt
OM MUSEETHistorien
Samarbejdsaftale
Vedtægter

STØT MUSEETMUSEUMS DATANYHEDERKALENDERKONTAKT

Du er her: Forside > OM MUSEET > Vedtægter

 

Vedtægter


Nordjysk Spejdermuseums vedtægter

§1
Navn og hjemsted

Museets navn er Nordjysk Spejdermuseum og specialarkiv for Det Danske Spejderkorps i Aalborg Kommune. I daglig tale Nordjysk Spejdermuseum. Museet har hjemsted i Aalborg Kommune og er stiftet den 1. januar 1978. Museet har tilknytning til Det Danske Spejderkorps og er på lige fod tilknyttet divisionerne Vendelbo, Jens Bang, Klit og Rold Skov.

§2
Formål

Museets formål er at indsamle, registrere og udstille effekter samt samle oplysninger og materiale, der i videste forstand har relation til spejderbevægelsen og spejderarbejdet specielt i Nordjylland.

§3
Medlemmer

Som medlem kan optages enhver, som kan tilslutte sig museets formål, og som vil yde en aktiv indsats i museets daglige arbejde.

§4
Museets venner

Som ven af museet regnes alle, som i et regnskabsår har betalt det af generalforsamlingen fastsatte ”kontingent”. Vennerne forventes ikke at tage aktiv del i museets daglige arbejde.

§5
Museumsstyrelsen

Alle aktive medlemmer er valgbare til museumsstyrelsen

Museumsstyrelsen er museets daglige ledelse og repræsenterer museet i alle forhold. Museumsstyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg.

Museumsstyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere tre medlemmer, der alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og et styrelsesmedlem er på valg i lige år, mens kassereren og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Der vælges to suppleanter hvert år.

Museumsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal føres referat over styrelsens forhandlinger. Museumsstyrelsen skal tilse, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører museet, arkiveres på forsvarlig vis.

Museet tegnes af formanden og i økonomiske anliggender af kassereren.

§6
Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er museets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Adgang til generalforsamlingen har museets medlemmer, samt hvem museumsstyrelsen måtte indbyde. Desuden kan en repræsentant for hver af Vendelbo, Jens Bang, Klit og Rold Skov Divisionerne deltage i generalforsamlingen med stemme- og taleret.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved udsendelse af dagsorden og regnskab. Indkaldelsen sættes desuden på museets hjemmeside. Alle medlemmer har stemme- og taleret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Vedr. museets opløsning henvises til §10. Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til museumsstyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag offentliggøres ved udsendelse senest en uge før generalforsamlingen. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Dirigenten, der ikke må være medlem af museumsstyrelsen, vælges af forsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder.

Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Forelæggelse af styrelsens beretning til godkendelse
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Forelæggelse af styrelsens forslag til budget for det kommende år til godkendelse herunder fastsættelse af vennernes ”kontingent”
 6. Valg af formand i lige år
 7. Valg af kasserer i ulige år
 8. Valg af øvrige styrelsesmedlemmer (en i lige år og to i ulige år)
 9. Valg af to suppleanter til styrelsen for et år
 10. Valg af revisor
 11. Valg en repræsentant til ”Arkivudvalget for Aalborg Kommune”. (Formanden er selvskrevet som den anden repræsentant)
 12. Eventuelt


§7
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af museumsstyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af museets stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for styrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§8
Orientering om aktiviteter og regnskab

Divisionerne Vendelbo, Jens Bang, Klit og Rold Skov skal hvert år efter generalforsamlingen have tilsendt den godkendte beretning, det godkendte regnskab og det godkendte budget.

§9
Regnskab og revision

Museets regnskabsår er kalenderåret.
Museumsstyrelsen skal senest den 15. januar afgive regnskab og dokumentation for det forudgående år og status pr. 31. december til revisor.

Driftsregnskab og status, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift.

På den ordinære generalforsamling vælges hvert år en revisor.

Revisoren foretager hvert år inden d. 1. februar en kritisk revision af museets økonomiske dispositioner. Det betyder, at der ikke udføres revision i henhold til fonds- og foreningslovgivningen.
Revisor fastsætter selv sin arbejdsgang.

§10
Museets opløsning

Bestemmelse om museets opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af museets stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de stemmeberettigede stemmer for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

I tilfælde af museets opløsning eller nedlæggelse bør museets samlinger tilbydes:

 1. For effekter fra Aalborg-grupper skal dette først tilbydes andre lokalarkiver eller stadsarkivet i Aalborg Kommune
 2. Det Danske Spejderkorps
 3. Lokalhistoriske arkiver i Nordjylland


§11
Samarbejdsrelationer

Nordjysk Spejdermuseum samarbejder med spejdermuseer/korpssamlinger/historiske samlinger i Danmark og Norden, og har indgået en samarbejdsaftale herom. Desuden er museet et af lokalarkiverne under ”Arkivudvalget for Aalborg Kommune”, og har derfor indrettet museets vedtægter efter Arkivudvalgets vedtægter.

Således vedtaget på museets generalforsamling, den 2. marts 2010


Aage Larsen Kurt Keldorff
Dirigent Formand